REGULAMIN VIII BIEGU NYSKIEGO

22 listopada 2020

Cele i założenia biegu:

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej,

Promocja Gminy Nysa,

Integracja środowiska biegaczy,

Promocja Sponsorów i Partnerów.

Termin i miejsce:

Impreza odbędzie się w dniu 5 czerwca 2021 r. roku (sobota) w Nysie.

Start biegu - godzina 19.00.

Start i meta na ulicy Sudeckiej przy Hali Sportowo-Widowiskowej, pn. "HALA NYSA"

Dystans 10 km - 1 pętla, nawierzchnia asfaltowa 100%, Atest PZLA.

Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu ulicznym.

Ze względu na układ komunikacyjny miasta limit 10. kilometrowej trasy, wynosić będzie 01:30 h (jedna pętla: Sudecka, Rodziewiczówny, Długosza, droga powiatowa w kierunku Białej Nyskiej, droga powiatowa w kierunku Siestrzechowic, 3 Maja, Mickiewicza, Rodziewiczówny, Sudecka)

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

Organizator wprowadza limit uczestników: 10 km - 900 osób.

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 5 czerwca 2021 r. ukończą 16 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego).

Odebranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i numerów jednorazowych.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.biegnyski.pl do dnia 28 maja (piątek) 2021 r. lub w dniu 5 czerwca 2021 r. w biurze zwodów.

Od 29 maja do 4 czerwca 2021 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

Biuro zawodów, weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 5 czerwca 2021 r. w godz. 14.00 - 18.30 w biurze zawodów Hali Sportowo-Widowiskowej w Nysie "HALA NYSA", przy ul. Sudeckiej 23.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 20:30 są zobowiązani do przerwania biegu i przejścia na chodnik/pobocze trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

Wysokość opłaty startowej:

Do dnia 30 kwietnia (piątek) 2021 r., wynosi: 45 złotych, (liczy się data wpływu), w dniach od 1 maja 2021 r. do 29 maja 2021 r. wynosi: 60 złotych (liczy się data wpływu).

Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 30 kwietnia 2021 r. otrzymają w pakiecie okolicznościową koszulkę VIII Biegu Nyskiego.

W dniu zawodów (05.06.2021 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 10 km wynosi, 80 złotych.

Zawodnicy, których pakiet startowy został przeniesiony z roku 2020 nie dokonują opłaty startowej.


Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W tytule wpłaty należy wpisać: "imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa)

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym.

Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Z opłaty startowej zwolni są zwycięzcy I, II, III, IV, V, VI, VII Biegu Nyskiego - I miejsce- Open K i M.

Klasyfikacja końcowa biegu:

Dystans 10 km:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

Mężczyźni Kobiety

"M16" 16-19 lat (2005-2002) "K16" 16-19 lat (2005-2002)

"M20" 20-29 lat (2001-1992) "K20" 20-29 lat (2001-1992)

"M30" 30-39 lat (1991-1982) "K30" 30-39 lat (1991-1982)

"M40" 40-49 lat (1981-1972) "K40" 40-49 lat (1981-1972)

"M50" 50-59 lat (1971-1962) "K50" 50-59 lat (1971-1962)

"M60" 60-69 lat (1961-1952) "K60" 60-69 lat (1961-1952)

"M70" 70 lat i więcej (1951 i starsi)

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Dodatkowe klasyfikacje:

Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Gminy Nysa, miejsca I-III (decyduje stałe zameldowanie w Gminie Nysa).

Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Powiatu Nyskiego, miejsca I-III (decyduje stałe zameldowanie w Powiat Nysa).

Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z Województwa Opolskiego, miejsca I-III (decyduje stałe zameldowanie w Województwie Opolskim).

Najstarsza zawodniczka i zawodnik.

W ramach VIII Biegu Nyskiego rozegrane zostaną, VI Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli w biegu na 10 km.

Nagrody:

Dystans 10 km:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

Kategoria open K i M za miejsca 1-6 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę (organizator przewiduje nagrody finansowe w zależności od pozyskania sponsorów - kwoty nagród zostaną podane na 1 tydzień przed biegiem).

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

W kategorii najlepsza zawodniczka i zawodnik Gminy Nysa, za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Powiatu Nyskiego, miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę

Najlepsza zawodniczka i zawodnik Województwa Opolskiego - za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

Najstarsza zawodniczka i zawodnik 1K i 1M

Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli - puchary za miejsca 1-6 open K i M.

Za pobicie rekordu Biegu Nyskiego, w kategorii open K i M przewidziana dodatkowa nagroda.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do przepisania się na kolejna edycję biegu.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (jeżeli impreza nie została odwołana).

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Klasyfikacja - dla wszystkich kategorii zawodników wg uzyskanego na mecie czasu brutto.

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: numer startowy wraz z agrafkami, medal, wodę na trasie i po biegu oraz biorą udział w losowaniu nagród po biegu.

Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 30 kwietnia 2021 r. otrzymają w pakiecie okolicznościową koszulkę VIII Biegu Nyskiego.

Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.

Szatnie będą dostępne dla uczestników w budynku Biura Zawodów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni.

Do depozytu zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika. Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni przez inną osobę.

Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 15 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 200 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

Tomasz Kołodziej tel: 608 595 509, mail: biegnyski@gmail.com

Jacek Makowski tel: 795 584 915, mail: biegnyski@gmail.com