REGULAMIN VIII BIEGU NYSKIEGO

17 kwietnia 2021

Cele i założenia biegu:

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej,

Promocja Gminy Nysa,

Integracja środowiska biegaczy,

Promocja Sponsorów i Partnerów.

Termin i miejsce:

Impreza odbędzie się w dniu 5 czerwca 2021 r. roku (sobota) w Skorochowie (Nysa).

Start biegu - godzina 10.00 - 14.00 (zawodncy startują indywidualnie o dowolnie wybranej porze między godziną 10.00-14.00)

Start i meta - Skorochów - wały Jeziora Nyskiego.

Dystans 10 km - 1 pętla, nawierzchnia asfaltowa.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

Organizator wprowadza limit uczestników: 10 km - 950 osób.

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 5 czerwca 2021 r. ukończą 16 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego).

Odebranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i numerów jednorazowych.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.biegnyski.pl do dnia 28 maja (piątek) 2021 r. lub w dniu 5 czerwca 2021 r. w biurze zwodów.

Od 29 maja do 4 czerwca 2021 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

Biuro zawodów, weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie:

-4 czerwca 2021 r. dla mieszkańców Nysy i okolic w godzinach 16.00- 18.00 Hala Nysa ul. Sudecka 23.

- 5 czerwca 2021 r. dla pozostałych zawodników w Skorochowie w pobliżu startu i mety w godz. 8.30 - 14.00

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15.30 są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

Wysokość opłaty startowej:

Do dnia 30 kwietnia (piątek) 2021 r., wynosi: 45 złotych, (liczy się data wpływu), w dniach od 1 maja 2021 r. do 29 maja 2021 r. wynosi: 50 złotych (liczy się data wpływu).

Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 30 kwietnia 2021 r. otrzymają w pakiecie okolicznościową koszulkę VIII Biegu Nyskiego.

W dniu zawodów (05.06.2021 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 10 km wynosi, 60 złotych.

Zawodnicy, których pakiet startowy został przeniesiony z roku 2020 nie dokonują opłaty startowej.


Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W tytule wpłaty należy wpisać: "imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa)

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym.

Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Z opłaty startowej zwolni są zwycięzcy I, II, III, IV, V, VI, VII Biegu Nyskiego - I miejsce- Open K i M.

Organizator nie przewiduje nagród dla uczestników biegu.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do przepisania się na kolejna edycję biegu.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (jeżeli impreza nie została odwołana).

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: numer startowy wraz z agrafkami, medal, wodę na trasie i po biegu.

Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 30 kwietnia 2021 r. otrzymają w pakiecie okolicznościową koszulkę VIII Biegu Nyskiego.

Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.

Organizator nie przewiduje szatni dla uczestników oraz nie prowadzi depozytu.

Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 15 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 200 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

Tomasz Kołodziej tel: 608 595 509, mail: biegnyski@gmail.com

Jacek Makowski tel: 795 584 915, mail: biegnyski@gmail.com