REGULAMIN VIII BIEGU NYSKIEGO

23 grudnia 2019

Cele i założenia biegu:

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej,

Promocja Gminy Nysa,

Integracja środowiska biegaczy,

Promocja Sponsorów i Partnerów.

Termin i miejsce:

Impreza odbędzie się w dniu 13 czerwca 2020 r. roku (sobota) w Nysie.

Start o godz. 19:00 - start i meta na ulicy Sudeckiej przy Hali Sportowo-Widowiskowej, pn. "HALA NYSA"

Dystans 10 km - 1 pętla, nawierzchnia asfaltowa 100%, Atest PZLA.

Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu ulicznym.

Ze względu na układ komunikacyjny miasta limit 10. kilometrowej trasy, wynosić będzie 01:30 h (jedna pętla: Sudecka, Rodziewiczówny, Długosza, droga powiatowa w kierunku Białej Nyskiej, droga powiatowa w kierunku Siestrzechowic, 3 Maja, Mickiewicza, Rodziewiczówny, Sudecka)

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

Organizator wprowadza limit uczestników: 10 km - 900 osób.

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 13 czerwca 2020 r. ukończą 16 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego).

Odebranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i numerów jednorazowych.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.biegnyski.pl do dnia 31 maja (niedziela) 2020 r. lub w dniu 13 czerwca 2020 r. w biurze zwodów.

Od 1 czerwca do 12 czerwca 2020 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

Biuro zawodów, weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 13 czerwca 2020 r. w godz. 14.00 - 18.30 w biurze zawodów Hali Sportowo-Widowiskowej w Nysie "HALA NYSA", przy ul. Sudeckiej 23.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 20:30 są zobowiązani do przerwania biegu i przejścia na chodnik/pobocze trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

Wysokość opłaty startowej:

Do dnia 30 kwietnia (czwartek) 2020 r., wynosi: 40 złotych, (liczy się data wpływu), w dniach od 1 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. wynosi: 50 złotych (liczy się data wpływu).

Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 30 kwietnia 2020 r. otrzymają w pakiecie okolicznościową koszulkę VIII Biegu Nyskiego.

W dniu zawodów (13.06.2020 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 10 km wynosi, 60 złotych.


Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W tytule wpłaty należy wpisać: "imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa)

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym.

Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Z opłaty startowej zwolni są zwycięzcy I, II, III, IV, V, VI, VII Biegu Nyskiego - I miejsce- Open K i M.

Klasyfikacja końcowa biegu:

Dystans 10 km:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

Mężczyźni Kobiety

"M16" 16-19 lat (2004-2001) "K16" 16-19 lat (2004-2001)

"M20" 20-29 lat (2000-1991) "K20" 20-29 lat (2000-1991)

"M30" 30-39 lat (1990-1981) "K30" 30-39 lat (1990-1981)

"M40" 40-49 lat (1980-1971) "K40" 40-49 lat (1980-1971)

"M50" 50-59 lat (1970-1961) "K50" 50-59 lat (1970-1961)

"M60" 60-69 lat (1960-1951) "K60" 60-69 lat (1960-1951)

"M70" 70 lat i więcej (1950 i starsi)

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Dodatkowe klasyfikacje:

Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Gminy Nysa, miejsca I-III (decyduje stałe zameldowanie w Gminie Nysa).

Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Powiatu Nyskiego, miejsca I-III (decyduje stałe zameldowanie w Powiecie Nyskim).

Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z Województwa Opolskiego, miejsca I-III (decyduje stałe zameldowanie w Województwie Opolskim).

Najstarsza zawodniczka i zawodnik.

W ramach VIII Biegu Nyskiego rozegrane zostaną, VI Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli w biegu na 10 km.

Nagrody:

Dystans 10 km:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

miejsce I - 600zł

miejsce II - 500 zł

miejsce III - 400 zł

miejsce IV - 300 zł

miejsce V - 200 zł

miejsce VI - 100 zł

Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

W kategorii najlepsza zawodniczka i zawodnik Gminy Nysa, za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

W kategorii najlepsza zawodniczka i zawodnik Powiatu Nyskiego za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

Najlepsza zawodniczka i zawodnik Województwa Opolskiego - za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

Najstarsza zawodniczka i zawodnik 1K i 1M

Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli - puchary za miejsca 1-6 open K i M.

Za pobicie rekordu Biegu Nyskiego, w kategorii open K i M przewidziana dodatkowa nagroda.

Postanowienia końcowe:

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Klasyfikacja - dla wszystkich kategorii zawodników wg uzyskanego na mecie czasu brutto.

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: numer startowy wraz z agrafkami, medal, poczęstunek po biegu za okazaniem bonu żywnościowego, wodę na trasie i po biegu oraz biorą udział w losowaniu nagród po biegu.

Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 30 kwietnia 2020 r. otrzymają w pakiecie okolicznościową koszulkę VIII Biegu Nyskiego.

Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.

Szatnie będą dostępne dla uczestników w budynku biura zawodów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni.

Do depozytu zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika. Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni przez inną osobę.

Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 15 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

Tomasz Kołodziej tel: 608 595 509, mail: biegnyski@gmail.com

Jacek Makowski tel: 795 584 915, mail: biegnyski@gmail.com