REGULAMIN X BIEGU NYSKIEGO

10 stycznia 2023

Regulamin jubileuszowego X BIEGU NYSKIEGO.

1. ORGANIZATORZY:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GIM 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa.

Fundacja "W działaniu" z siedzibą w Nysie,

zwanych dalej wspólnie lub osobno: "Organizator".

2. WYDARZENIE ORGANIZOWANE JEST PRZY WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI PUBLICZNYMI:

• Gmina Nysa,

• Starostwo Powiatowe w Nysie,

• Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Nysa.

• Agencja Rozwoju Nysy,

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. o.o. w Nysie,

• Komenda Powiatowa Policji w Nysie,

• Straż Miejska w Nysie,

PRZY UDZIALE:

• Grupa Biegowa NYSA BIEGA.

3. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej,

Promocja walorów turystycznych: Gminy Nysa, Powiatu Nyskiego i Woj. Opolskiego,

Integracja środowiska biegaczy,

Promocja Sponsorów i Partnerów Biegu Nyskiego i promocja potencjału gospodarczego regionu.

4. TERMIN I MIEJSCE:

4.1. Impreza odbędzie się w dniu 10 czerwca 2023 roku (sobota), w Nysie.

4.2. Start o godz. 19:00 - start i meta na ulicy Sudeckiej przy Hali Sportowo-Widowiskowej, pn. "HALA NYSA"

4.3. Trasa: dystans 10 km- 1 pętla, nawierzchnia asfaltowa 100%, Atest PZLA.

4.4. Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu ulicznym.

4.5. Ze względu na układ komunikacyjny miasta limit 10-cio kilometrowej trasy, wynosić będzie 01:35 h - 95 minut, (jedna pętla, ulice: Sudecka, Rodziewiczówny, Długosza, droga powiatowa w kierunku Białej Nyskiej, droga powiatowa w kierunku Siestrzechowic, 3 Maja, Mickiewicza, Rodziewiczówny, Sudecka).

5. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

5.1. Organizator wprowadza limit uczestników: 10 km - 900 osób.

5.2. Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 10 czerwca 2023 r. ukończą 16 lat, opłacą wpisowe oraz w Biurze Zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. nr 101 poz. 1095).

5.3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu, (podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego).

5.4. Odebranie numeru startowego przez Zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

5.5 . Każdy Zawodnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

5.6. Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i pamiątkowych numerów jednorazowych.

5.7. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie : www.biegnyski.pl do dnia 2 czerwca, (piątek), 2023r., oraz w dniu 10 czerwca 2023 r., w Biurze Zawodów.

5.8. Od 3 czerwca do 9 czerwca 2023r., Organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

5.9. Biuro Zawodów, weryfikacja Zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 10 czerwca 2023 r., w godzinach od 14:00 do 18:30 w Biurze Zawodów w holu Hali Sportowo-Widowiskowej w Nysie "HALA NYSA", przy ul. Sudeckiej 23.

5.10. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

5.11. Zgłoszony Zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

5.12. Każdy z Uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

5.13. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 20:35 są zobowiązani do przerwania biegu i przejścia na chodnik/pobocze trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

5.14. W czasie trwania biegu Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

5.15. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, Uczestnicy biegu zobowiązani są do umożliwienia przejazdu a jeśli to konieczne do przerwania biegu.

5.16. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać otrzymane w pakiecie numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie w innym miejscu niż na koszulce startowej

5.17. Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych pojazdach poza pojazdami organizatora.

6. WYSOKOŚĆ OPŁATY STARTOWEJ:

6.1. Opłata startowa w X BIEGU NYSKIM 2023 wynosi:

a) 60 zł - do 31 marca 2023 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora),

b) 70 zł - od 1 kwietnia do 2 czerwca 2023 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora),

c) 80 zł - w dniu zawodów (10.06.2023 r.) - opłata startowa w Biurze Zawodów, w przypadku wolnych miejsc w biegu na 10 km.

6.2. Opłata startowa zgłoszenia grupowego, (minimum 10 osób), wynosi:

za grupę 10-osobową:

a) 540 zł - do 31 marca 2023 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora),

b) 630 zł - do 5 maja 2023 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora).

W przypadku grupy większej niż 10 osób i nie przekraczającej 20 osób, opłata za każdego kolejnego Zawodnika, w zależności od terminu wpłaty wynosi odpowiednio:

a) 54 zł do 31 marca 2023 r.

b) 63 zł do 5 maja 2023 r.

Zgłoszenia grupowe, przyjmowane są do 5 maja 2023 r.

6.3. UWAGA!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 28 kwietnia 2023 r., (liczy się data księgowania na koncie Organizatora), otrzymają w pakiecie startowym oficjalny gadżet jubileuszowego X BIEGU NYSKIEGO - wysokiej jakości koszulkę techniczną z okolicznościowym nadrukiem.

6.4. Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W przypadku wpłat indywidualnych w tytule wpłaty należy wpisać: " Imię i Nazwisko oraz rok urodzenia Uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski, 1977, Warszawa).

6.5. W przypadku zgłoszeń grupowych, (np. Firm, Klubów sportowych, Grup biegowych), wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z Zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy Firmy, Klubu lub nazwy Grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt Kapitana Drużyny z Organizatorem, oraz przesłanie listy opłaconych Zawodników, drogą e-mailową na adres: biegnyski@gmail.com

6.6. Faktury wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek Organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną na adres e-mail: biegnyski@gmail.com prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.

6.7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.

6.8. Prawo do bezpłatnego startu w X BIEGU NYSKIM mają:

a) Zwycięzcy kategorii generalnej kobiet i mężczyzn, (I-K i I-M), w dotychczasowych edycjach Biegu Nyskiego,

b) Zawodnicy, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 65 lat,

c) Zawodnicy zaproszeni przez Komitet Organizacyjny biegu.

6.9. Wymienione w pkt. 10, a), b), c) osoby proszone są, po zarejestrowaniu się na stronie biegu o kontakt z Organizatorem, , drogą e-mailową na adres: biegnyski@gmail.com, w celu przyznania numeru startowego.

6.10. W przypadkach losowych opłatę startową można przenieść na innego zawodnika do 5 maja 2023 r.

6.11. Zawodnik, który chce przenieść opłatę startową na inną osobę, winien skontaktować się z Biurem Organizatora wskazując już zarejestrowaną na bieg inną osobę , drogą e-mailową na adres: biegnyski@gmail.com .

6.12. Opłata manipulacyjna związana z przeniesieniem opłaty startowej wynosi 5 zł.

6.13. W przypadku, gdy przenoszona opłata startowa jest niższa niż aktualna opłata obowiązująca na dzień zmiany, Zawodnik, na którego przenoszona jest opłata winien dopłacić różnicę.

7. KLASYFIKACJA KOŃCOWA BIEGU:

1. Dystans 10 km:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :

Mężczyźni Kobiety

"M16" 16-19 lat (2007-2004) "K16" 16-19 lat (2007-2004)

"M20" 20-29 lat (2003-1994) "K20" 20-29 lat (2003-1994)

"M30" 30-39 lat (1993-1984) "K30" 30-39 lat (1993-1984)

"M40" 40-49 lat (1983-1974) "K40" 40-49 lat (1983-1974)

"M50" 50-59 lat (1973-1964) "K50" 50-59 lat (1973-1964)

"M60" 60-69 lat (1963-19534) "K60" 60-69 lat (1963 i starsze)

"M70" 70 lat i więcej (1953 i starsi)

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

2. DODATKOWE KLASYFIKACJE:

7.2.1. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Gminy Nysa, miejsca I-III, (decyduje stałe zameldowanie w Gminie Nysa).

7.2.2. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Powiatu Nyskiego, miejsca I-III, (decyduje stałe zameldowanie w Powiecie Nyskim).

7.2.3. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z Województwa Opolskiego, miejsca I-III, (decyduje stałe zameldowanie w Województwie Opolskim).

7.2.4. Najstarsza zawodniczka i zawodnik, miejsca I-K i I-M.

7.2.5. W ramach X BIEGU NYSKIEGO rozegrane zostaną, VIII Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli i Wykładowców Akademickich w biegu na 10 km. W ramach tej kategorii konieczne jest okazanie przy odbieraniu pakietu startowego w Biurze Zawodów legitymacji służbowej lub zaświadczenia o zatrudnieniu.

7.2.6. Organizator przewiduje

3. Nagrody:

Dystans 10 km:

7.3.1. Klasyfikacja generalna, (OPEN), Kobiet i Mężczyzn:

• miejsce I - 800zł + premia 800 zł za rekord trasy:M: 29:57, K: 34:36

• miejsce II - 700 zł

• miejsce III - 600 zł

• miejsce IV - 400 zł

• miejsce V - 300 zł

• miejsce VI - 200 zł

7.3.2. Po dekoracji Zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.

7.3.3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

7.3.4. W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

7.3.5. W kategorii najlepsza Zawodniczka i Zawodnik Gminy Nysa, za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

7.3.6. W kategorii najlepsza Zawodniczka i Zawodnik Powiatu Nyskiego za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

7.3.7. W kategorii najlepsza Zawodniczka i Zawodnik Województwa Opolskiego - za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

7.3.8. Najstarsza zawodniczka i zawodnik 1K i 1M

7.3.9. VIII Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli i Wykładowców - puchary za miejsca 1-6 open K i M.

8. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ WYWOŁANĄ ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

8.1. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wywołaną stanem epidemii wywołanej zagrożeniem zarażenia COVID-19, Organizator zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia X Biegu Nyskiego, zgodnie z obowiązującymi w dniu ich przeprowadzenia obostrzeniami i ograniczeniami.

8.2. Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe wymogi dotyczące udziału w zawodach jak i zmienić jego przebieg, liczebność grup startowych oraz inne istotne elementy X Biegu Nyskiego uwzględniając sytuację epidemiologiczną w kraju oraz dostosowując przepisy niniejszego regulaminu do obowiązujących uregulowań prawnych w tym zakresie.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo Zawodników i organizatorów.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia różnych form organizacji startu i przebiegu zawodów oraz sposobów klasyfikacji, w tym biegu indywidualnego w przypadku gdy okoliczności związane z sytuacją epidemiologiczną będą wymagały wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań.

8.5.W razie wprowadzenia przez Organizatora obostrzeń, o których mowa w ust. 2, Uczestnicy zostaną poinformowani o ich wprowadzeniu najpóźniej przed startem X BIEGU NYSKIEGO, Organizator dołoży wszelkich starań, aby komunikaty dotyczące obostrzeń były wysyłane do Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.

8.6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wymogów sanitarnych oraz ograniczeń wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień regulaminu oraz komunikatów Organizatora, pod rygorem dyskwalifikacji.

8.7. W przypadku gdy z obowiązujących w dniu zawodów przepisów prawa polskiego organizacja wydarzenia będzie niemożliwa Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu bądź jego odwołania.

8.8. W związku ze zmianą/odwołaniem X BIEGU NYSKIEGO, Uczestnik będzie uprawniony do żądania:

zwrotu opłaty startowej,

przeniesienia opłaty startowej na nowy termin.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

9.2. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9.3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

9.4. Klasyfikacja - dla wszystkich kategorii zawodników wg uzyskanego na mecie czasu brutto.

9.5. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: numer startowy wraz z agrafkami, okolicznościowy odlewany medal, (po przekroczeniu METY), bon na posiłek regeneracyjny, wodę na trasie i po biegu, oraz biorą udział w losowaniu nagród po biegu.

UWAGA!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 28 kwietnia 2023 r., (liczy się data księgowania na koncie Organizatora), otrzymają w pakiecie startowym oficjalny gadżet jubileuszowego X BIEGU NYSKIEGO - wysokiej jakości koszulkę techniczną z okolicznościowym nadrukiem.

9.6. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

9.7. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją Organizatora.

9.8. Szatnie i Depozyt będą dostępne dla Uczestników w budynku Biura Zawodów w HALA NYSA.

9.9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni.

9.10. Do depozytu zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki, (torba, plecak), z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika. Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego do godziny 21:00 w dniu 10 czerwca 2023 r. Zagubienie numeru startowego zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni lub depozycie przez inną osobę.

9.11. Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

9.12. X BIEG NYSKI jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

9.13. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

9.14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

9.15. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 15 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 500 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

9.16. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

Tomasz Kołodziej tel: 608 595 509, mail: biegnyski@gmail.com

Jacek Makowski tel: 795 584 915, mail: biegnyski@gmail.com