REGULAMIN XI BIEGU NYSKIEGO

10 stycznia 2024

Regulamin XI BIEGU NYSKIEGO.

1. ORGANIZATORZY:

*Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GIM 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa.

*Fundacja "W działaniu" ul. K.E.N. 1A (IOS),

zwanych dalej wspólnie lub osobno: "Organizator".

2. WYDARZENIE ORGANIZOWANE JEST PRZY WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI PUBLICZNYMI:

• Miasto i Gmina Nysa,

• Starostwo Powiatowe w Nysie,

• Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Nysa,

• Agencja Rozwoju Nysy,

• EkoNysa sp. o.o.,

• Komenda Powiatowa Policji w Nysie,

• Straż Miejska w Nysie,

PRZY UDZIALE:

• Grupa Biegowa NYSA BIEGA.

3. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej,

Promocja walorów turystycznych: Gminy Nysa, Powiatu Nyskiego i Woj. Opolskiego,

Integracja środowiska biegaczy,

Promocja Sponsorów i Partnerów Biegu Nyskiego i promocja potencjału gospodarczego regionu.

4. TERMIN I MIEJSCE:

4.1. Impreza odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 roku, (sobota), w Nysie.

4.2. Start o godz. 19:00 - start i meta na ulicy Sudeckiej przy Hali Sportowo-Widowiskowej, pn. "HALA NYSA"

4.3. Trasa: dystans 10 km - 1 pętla, nawierzchnia asfaltowa 100%.

4.4. Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu ulicznym.

4.5. Ze względu na układ komunikacyjny miasta limit 10-cio kilometrowej trasy, wynosić będzie 01:35 h - 95 minut, (jedna pętla, ulice: Sudecka, Rodziewiczówny, Długosza, droga powiatowa w kierunku Białej Nyskiej, droga powiatowa w kierunku Siestrzechowic, 3 Maja, Mickiewicza, Rodziewiczówny, Sudecka).

5. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

5.1. Organizator wprowadza limit uczestników: 10 km - 900 osób.

5.2. Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 8 czerwca 2024 r. ukończą 16 lat, opłacą wpisowe oraz w Biurze Zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. nr 101 poz. 1095).

5.3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu, (podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego).

5.4. Odebranie numeru startowego przez Zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

5.5 Każdy Zawodnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

5.6. Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i pamiątkowych numerów jednorazowych.

5.7. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie : www.biegnyski.pl do dnia 31 maja 2024 r., (piątek) oraz w dniu 8 czerwca 2024 r., w Biurze Zawodów.

5.8. Od 1 czerwca do 7 czerwca 2024r., Organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

5.9. Biuro Zawodów, weryfikacja Zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 8 czerwca 2024 r., w godzinach od 13:00 do 18:30 w Biurze Zawodów w holu Hali Sportowo-Widowiskowej w Nysie "HALA NYSA", przy ul. Sudeckiej 23.

5.10. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

5.11. Zgłoszony Zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

5.12. Każdy z Uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

5.13. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 20:35 są zobowiązani do przerwania biegu i przejścia na chodnik/pobocze trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

5.14. W czasie trwania biegu Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przepuszczenia samochodu uprzywilejowanego, na trasie Biegu.

5.15. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, Uczestnicy biegu zobowiązani są do umożliwienia przejazdu a jeśli to konieczne do przerwania biegu.

5.16. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać otrzymane w pakiecie numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie w innym miejscu niż na koszulce startowej

5.17. Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych pojazdach poza pojazdami organizatora.

6. WYSOKOŚĆ OPŁATY STARTOWEJ:

6.1. Opłata startowa w XI BIEGU NYSKIM 2024 wynosi:

a) 65 zł - do 31 marca 2024 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora),

b) 75 zł - od 1 kwietnia do 31 maja 2024 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora),

c) 85 zł - w dniu zawodów (8 czerwca 2024 r.) - opłata startowa w Biurze Zawodów, w przypadku wolnych miejsc w biegu na 10 km.

6.2. Opłata startowa zgłoszenia grupowego, (minimum 10 osób), wynosi:

za grupę 10-osobową:

a) 585 zł - do 31 marca 2024 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora),

b) 675 zł - od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora).

W przypadku grupy większej niż 10 osób i nie przekraczającej 20 osób, opłata za każdego kolejnego Zawodnika, w zależności od terminu wpłaty wynosi odpowiednio:

a) 58,50 zł do 31 marca 2024 r.

b) 67,50 zł do 30 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia grupowe, przyjmowane są do 30 kwietnia 2024 r.

6.3. UWAGA!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 30 kwietnia 2024 r., (liczy się data księgowania na koncie Organizatora), otrzymają w pakiecie startowym oficjalny gadżet XI BIEGU NYSKIEGO - wysokiej jakości ręcznik szybkoschnący fullprint (150 cm x 80 cm).

6.4. Dodatkowo podczas zapisów poprzez formularz elektroniczny, Uczestnicy będą mogli dokupić okolicznościowe, wysokiej jakości skarpety do chodzenia na co dzień. Dodatkowa opłata za skarpety wynosi 25 PLN.

6.5. Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W przypadku wpłat indywidualnych w tytule wpłaty należy wpisać: " Imię i Nazwisko oraz rok urodzenia Uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski, 1977, Warszawa).

6.6. W przypadku zgłoszeń grupowych, (np. Firm, Klubów sportowych, Grup biegowych), wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z Zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy Firmy, Klubu lub nazwy Grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt Kapitana Drużyny z Organizatorem, oraz przesłanie listy opłaconych Zawodników, drogą e-mailową na adres: biegnyski@gmail.com

6.7. Faktury wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek Organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną na adres e-mail: biegnyski@gmail.com prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.

6.8. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.

6.9. Prawo do bezpłatnego startu w XI BIEGU NYSKIM mają:

a) Zwycięzcy kategorii generalnej kobiet i mężczyzn, (I-K i I-M), w dotychczasowych edycjach Biegu Nyskiego,

b) Zawodnicy, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 65 lat,

c) Zawodnicy zaproszeni przez Komitet Organizacyjny biegu.

6.10. Wymienione w pkt. 6.9, a), b), c) osoby proszone są, po zarejestrowaniu się na stronie biegu o kontakt z Organizatorem, , drogą e-mailową na adres: biegnyski@gmail.com, w celu przyznania numeru startowego.

6.11. W przypadkach losowych opłatę startową można przenieść na innego zawodnika, najpóźniej do 5 maja 2024 r.

6.12. Zawodnik, który chce przenieść opłatę startową na inną osobę, winien skontaktować się z Biurem Organizatora wskazując już zarejestrowaną na bieg inną osobę , drogą e-mailową na adres: biegnyski@gmail.com .

6.13. Opłata manipulacyjna związana z przeniesieniem opłaty startowej wynosi 5 zł.

6.14. W przypadku, gdy przenoszona opłata startowa jest niższa niż aktualna opłata obowiązująca na dzień zmiany, Zawodnik, na którego przenoszona jest opłata winien dopłacić różnicę.

7. KLASYFIKACJA KOŃCOWA BIEGU:

1. Dystans 10 km:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :

Mężczyźni Kobiety

"M16" 16-19 lat (2008-2005) "K16" 16-19 lat (2008-2005)

"M20" 20-29 lat (2004-1995) "K20" 20-29 lat (2004-1995)

"M30" 30-39 lat (1994-1985) "K30" 30-39 lat (1994-1985)

"M40" 40-49 lat (1984-1975) "K40" 40-49 lat (1984-1975)

"M50" 50-59 lat (1974-1965) "K50" 50-59 lat (1974-1965)

"M60" 60-69 lat (1964-1955) "K60" 60-69 lat (1964-1955)

"M70" 70 lat i więcej (1954 i starsi)

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

2. DODATKOWE KLASYFIKACJE:

7.2.1. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Gminy Nysa, miejsca I-III, (decyduje stałe zameldowanie w Gminie Nysa).

7.2.2. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Powiatu Nyskiego, miejsca I-III, (decyduje stałe zameldowanie w Powiecie Nyskim).

7.2.3. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z Województwa Opolskiego, miejsca I-III, (decyduje stałe zameldowanie w Województwie Opolskim).

7.2.4. Najstarsza zawodniczka i zawodnik, miejsca I-K i I-M.

7.2.5. W ramach XI BIEGU NYSKIEGO rozegrane zostaną, IX Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli i Wykładowców Akademickich w biegu na 10 km. W ramach tej kategorii konieczne jest okazanie przy odbieraniu pakietu startowego w Biurze Zawodów legitymacji służbowej lub zaświadczenia o zatrudnieniu.

7.2.6. Organizator przewiduje

3. Nagrody:

Dystans 10 km:

7.3.1. Klasyfikacja generalna, (OPEN), Kobiet i Mężczyzn:

• miejsce I - 800zł + premia 800 zł za rekord biegu: M: 29:57, K: 34:14

• miejsce II - 700 zł

• miejsce III - 600 zł

• miejsce IV - 400 zł

• miejsce V - 300 zł

• miejsce VI - 200 zł

7.3.2. Po dekoracji Zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.

7.3.3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

7.3.4. W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

7.3.5. W kategorii najlepsza Zawodniczka i Zawodnik Gminy Nysa, za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

7.3.6. W kategorii najlepsza Zawodniczka i Zawodnik Powiatu Nyskiego za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

7.3.7. W kategorii najlepsza Zawodniczka i Zawodnik Województwa Opolskiego - za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

7.3.8. Najstarsza zawodniczka i zawodnik 1K i 1M

7.3.9. IX Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli i Wykładowców - puchary za miejsca 1-6 open K i M.

8. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ WYWOŁANĄ ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

8.1. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wywołaną stanem epidemii wywołanej zagrożeniem zarażenia COVID-19, Organizator zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia XI Biegu Nyskiego, zgodnie z obowiązującymi w dniu ich przeprowadzenia obostrzeniami i ograniczeniami.

8.2. Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe wymogi dotyczące udziału w zawodach jak i zmienić jego przebieg, liczebność grup startowych oraz inne istotne elementy XI Biegu Nyskiego uwzględniając sytuację epidemiologiczną w kraju oraz dostosowując przepisy niniejszego regulaminu do obowiązujących uregulowań prawnych w tym zakresie.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo Zawodników i organizatorów.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia różnych form organizacji startu i przebiegu zawodów oraz sposobów klasyfikacji, w tym biegu indywidualnego w przypadku gdy okoliczności związane z sytuacją epidemiologiczną będą wymagały wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań.

8.5. W razie wprowadzenia przez Organizatora obostrzeń, o których mowa w ust. 2, Uczestnicy zostaną poinformowani o ich wprowadzeniu najpóźniej przed startem XI BIEGU NYSKIEGO, Organizator dołoży wszelkich starań, aby komunikaty dotyczące obostrzeń były wysyłane do Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.

8.6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wymogów sanitarnych oraz ograniczeń wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień regulaminu oraz komunikatów Organizatora, pod rygorem dyskwalifikacji.

8.7. W przypadku gdy z obowiązujących w dniu zawodów przepisów prawa polskiego organizacja wydarzenia będzie niemożliwa Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu bądź jego odwołania.

8.8. W związku ze zmianą/odwołaniem XI BIEGU NYSKIEGO, Uczestnik będzie uprawniony do żądania

zwrotu opłaty startowej, przeniesienia opłaty startowej na nowy termin.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

9.2. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9.3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

9.4. Klasyfikacja - dla wszystkich kategorii zawodników wg uzyskanego na mecie czasu brutto.

9.5. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: numer startowy wraz z agrafkami, okolicznościowy odlewany medal, (po przekroczeniu METY), bon na posiłek regeneracyjny, wodę na trasie i po biegu, oraz biorą udział w losowaniu nagród po biegu.

UWAGA!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 30 kwietnia 2024 r., (liczy się data księgowania na koncie Organizatora), otrzymają w pakiecie startowym oficjalny gadżet XI BIEGU NYSKIEGO - wysokiej jakości ręcznik szybkoschnący fullprint (150 cm x 80 cm).

9.6. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

9.7. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją Organizatora.

9.8. Szatnie i Depozyt będą dostępne dla Uczestników w budynku Biura Zawodów w HALA NYSA.

9.9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni.

9.10. Do depozytu zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki, (torba, plecak), z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika. Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego do godziny 21:00 w dniu 8 czerwca 2024 r. Zagubienie numeru startowego zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni lub depozycie przez inną osobę.

9.11. Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

9.12. XI BIEG NYSKI jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

9.13. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

9.14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

9.15. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 15 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 500 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

9.16. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

Tomasz Kołodziej tel: 608 595 509, mail: biegnyski@gmail.com

Jacek Makowski tel: 795 584 915, mail: biegnyski@gmail.com