REGULAMIN - I NOCNY, MIKOŁAJKOWY BIEG NYSKI

20 września 2021

Regulamin I Nocnego, Mikołajkowego Biegu Nyskiego

1. Cele:

popularyzacja biegania,

popularyzacja aktywnego spędzania czasu,

integracja środowiska Biegaczy,

promocja regionu w sezonie zimowym,

promocja Gminy Nysa, Powiatu Nyskiego i Województwa Opolskiego,

promocja Partnerów wydarzenia.

2. Organizator:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GIM 2" w Nysie,

Fundacja "W DZIAŁANIU".

3. Termin i miejsce:

Wydarzenie odbędzie się w dniu: 4 grudnia 2021r., (sobota) , w Nysie.

Start biegu: - godzina 19:00 limit czasu na ukończenie: 60 min tj. do 20:00.

Start i Meta - ulica Sudecka w Nysie - przy HALI NYSA.

Parking: zlokalizowany przy Hali Nysa.

Dystans: 5,5 km - 1 pętla, nawierzchnia asfaltowa 95% oraz kostka brukowa 5%.

4. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

Organizator wprowadza limit uczestników: 350 osób.

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia, 4 grudnia 2021r. ukończą 15 lat, opłacą wpisowe oraz w Biurze Zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność i o stanie zdrowia pozwalającym na wysiłek fizyczny.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu, (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego).

Odebranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy Zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i numerów jednorazowych.

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.biegnyski.pl, od dnia 24 września 2021r., (piątek) do dnia 26 listopada 2021r., (piątek) lub w dniu 4 grudnia 2021r., w Biurze Zawodów.

Od dnia 26 listopada 2021r., do dnia 3 grudnia 2021r., Organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

5. Biuro Zawodów:

Biuro Zawodów, (48-303 Nysa ul. Sudecka 23 - HALA NYSA), weryfikacja Zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu 4 grudnia 2021r., (sobota), w godz.: 16:30 - 18:50.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

Zgłoszony Zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

Każdy z Uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu tj. 60 minut, są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do umożliwienia przejazdu.

6. Wysokość opłaty startowej:

a) do dnia: 29 października 2021r., (piątek), wynosi: 15 złotych,

b) w dniach od 30 października 2021r., do 26 listopada 2021r., wynosi: 20 złotych,

c) w dniu zawodów, (4 grudnia 2021 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc wynosi: 25 złotych.

Wpisowe należy wpłacać na konto Organizatora:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W tytule wpłaty należy wpisać: "imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa).

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa, oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość, (np. Jan Kowalski, 1977, Warszawa; Halina Nowak, 1991, Warszawa).

Za termin wpłaty przyjmuje się datę księgowania środków na koncie organizatora.

Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym.

Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :

Mężczyźni Kobiety

"M15" 15-19 lat (2006-2002) "K15" 15-19 lat (2006-2002)

"M20" 20-29 lat (2001-1992) "K20" 20-29 lat (2001-1992)

"M30" 30-39 lat (1991-1982) "K30" 30-39 lat (1991-1982)

"M40" 40-49 lat (1981-1972) "K40" 40-49 lat (1981-1972)

"M50" 50-59 lat (1971-1962) "K50" 50-59 lat (1971-1962)

"M60" 60-69 lat (1961-1952) "K60" 60-69 lat (1961-1952)

"M70" 70 lat i więcej (1951 i starsi), "K70" 70 lat i więcej (1951 i starsi),

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Z opłaty startowej zwolni są Zawodnicy w kategorii K70 i M70.

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy o imieniu Mikołaj.

Organizator nie przewiduje nagród dla uczestników biegu.

7. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do przepisania się na kolejną edycję biegu a opłata z automatu zostanie przeniesiona.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują, "pakiet startowy", składający się z: numeru startowego wraz z agrafkami, okolicznościowego medalu, czapki Św. Mikołaja.

Organizator, prosi o przebiegnięcie trasy w czapce mikołajkowej zawartej w pakiecie startowym.

Organizator zapewni wodę dla Uczestników po biegu.

Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją Organizatora.

Organizator przewiduje szatnię dla Uczestników oraz depozyt czynny w godzinach od 18:00 do 20:00.

Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu i w rejonie START/META.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 15 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 500 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

Tomasz Kołodziej tel: 608 595 509, mail: biegnyski@gmail.com

Jacek Makowski tel: 795 584 915, mail: biegnyski@gmail.com