REGULAMIN - III NOCNY, MIKOŁAJKOWY BIEG NYSKI

6 listopada 2023
o

III NOCNY MIKOŁAJKOWY BIEG NYSKI

R E G U L A M I N

1. CELE:

popularyzacja biegania,

popularyzacja aktywnego spędzania czasu,

integracja środowiska Biegaczy,

promocja Gminy Nysa i Powiatu Nyskiego,

promocja Partnerów i Sponsorów wydarzenia.

2. ORGANIZATOR:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GIM 2" w Nysie,

Fundacja "W DZIAŁANIU" z siedzibą w Nysie.

3. TERMIN I MIEJSCE:

Wydarzenie odbędzie się w dniu: 16 grudnia 2023 r., (sobota), w Nysie.

Start biegu: godzina 19:00 limit czasu na ukończenie: 60 min tj. do 20:00.

Start i Meta - ulica RYNEK w Nysie - pomiędzy ul. Krzywoustego a ul. Siemiradzkiego.

Dystans: ok. 5,2 km - 1 pętla, nawierzchnia asfaltowa 85% oraz kostka brukowa 15%.

4. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

8 Organizator wprowadza limit uczestników: 450 osób.

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia, 16 grudnia 2023r., ukończą 15 lat, opłacą wpisowe oraz w Biurze Zawodów podpiszą stosowne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność i o stanie zdrowia pozwalającym na wysiłek fizyczny.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu, (podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów przez Rodzica/Opiekuna prawnego).

Każdy Zawodnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Odebranie numeru startowego przez Zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i pamiątkowych numerów jednorazowych.

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.biegnyski.pl od dnia 6 listopada 2023 r., (poniedziałek) do dnia 8 grudnia 2023 r., (piątek) lub w dniu 16 grudnia 2023 r., w Biurze Zawodów.

Zapisy w Biurze Zawodów, będą możliwe tylko w przypadku gdy limit Osób, które uiściły opłatę startową, nie zostanie wypełniony podczas zapisów elektronicznych.

Od dnia 8 listopada 2022r., do dnia 15 grudnia 2023 r., Organizator nie przyjmuje zgłoszeń elektronicznych.

5. BIURO ZAWODÓW:

HALA SPORTOWA DIECEZJALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM HUMANISTYCZNEGO W NYSIE PRZY UL. ŚWIĘTEGO PIOTRA 1A.

Biuro Zawodów, weryfikacja Zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie:

w dniu 16 grudnia 2023 r., (sobota), w godz.: 15:30 - 18:45.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

Zgłoszony Zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu uiszczeniu opłaty startowej. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

Każdy z Uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu tj. 60 minut, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z jezdni na chodnik. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do umożliwienia przejazdu przerywając bieg.

6. WYSOKOŚĆ OPŁATY STARTOWEJ WYNOSI:

a) do dnia: 24 listopada 2023 r., (piątek), wynosi: 25 PLN,

b) w dniach: od 25 listopada 2023 r., do 8 grudnia 2023 r., wynosi: 30 PLN,

c) w dniu zawodów (16 grudnia 2023 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc wynosi: 35 PLN.

Wpisowe należy wpłacać na konto Organizatora:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GIM2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W tytule wpłaty należy wpisać: "imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa).

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa, oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość, (np. Jan Kowalski, 1977, Warszawa; Halina Nowak, 1991, Warszawa).

Za termin wpłaty przyjmuje się datę księgowania środków na koncie organizatora.

Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym.

Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

7. PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN (OPEN - 3K,3M) ORAZ W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN :

Mężczyźni Kobiety

"M15" 15-19 lat (2008-2004) "K15" 15-19 lat (2008-2004)

"M20" 20-29 lat (2003-1994) "K20" 20-29 lat (2003-1994)

"M30" 30-39 lat (1993-1984) "K30" 30-39 lat (1993-1984)

"M40" 40-49 lat (1983-1974) "K40" 40-49 lat (1983-1974)

"M50" 50-59 lat (1973-1964) "K50" 50-59 lat (1973-1964)

"M60" 60-69 lat (1963-1954) "K60" 60-69 lat (1963-1954)

"M70" 70 lat i więcej (1953 i starsi), "K70" 70 lat i więcej (1953 i starsi),

• O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

7.1. PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA "STUDENT PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W NYSIE" (3K i 3M).

8. ZWOLNIENIA Z OPŁATY:

Z opłaty startowej zwolnieni są:

a) Zawodnicy w kategorii K70 i M70,

b) Zawodnicy w kategorii "Student PANS w Nysie", po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej w Biurze Zawodów.

9. NAGRODY:

Organizator, nie przewiduje nagród dla uczestników biegu, jednak zastrzega, że do 25 listopada poda w komunikacie, informację o ewentualnych nagrodach.

Przewidziane jest losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą Bieg.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do przepisania się na kolejną edycję biegu a opłata z automatu zostanie przeniesiona.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują, "Pakiet Startowy", składający się z:

okolicznościowego numeru startowego wraz z agrafkami,

okolicznościowego medalu na mecie,

czapki "Mikołaja".

Organizator zapewni ciepły napój dla Uczestników po biegu.

Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją Organizatora.

Organizator przewiduje szatnię dla Uczestników.

Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 15 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 500 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

Tomasz Kołodziej tel: 608 595 509, mail: biegnyski@gmail.com

Jacek Makowski tel: 795 584 915, mail: biegnyski@gmail.com